საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია

 ჩვენი შესრულებული პროექტებიდან:
შპს „ნოვამიქსი“(NOVA MIX) მიერ შესრულებულია საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია, რაც უზრუნველყოფს
ბეტონისა და სხვა ცემენტოვანი ფუძის კონსტრუქცეიბის წყალგაუმტარობას.

Facebook Novamix ნოვამიქს